دوشنبه ۱۷ اَمرداد ۱۴۰۱
 

ثبت نام طرح دورکاری

مشخصات فردی:
لطفا جنسیت خود را انتخاب کنید
*
*
*
* لطفا نوع استخدام خود را مشخص کنید
لطفا نام واحدی که در آن مشغول کار هستید مشخص کنید
* لطفا تعداد سال های اشتغال به کار در سازمان را مشخص کنید
*
* لطفا نوع ثبت نام خود را مشخص کنید


* = ضروری